خوشگلها
قالب وبلاگ
س ١١٦٧ : آيا رقص محلى در عروسى ها جايز است؟ شركت در اين مجالس چه حكمى دارد؟
ج:اگر رقص بگونه اى باشد كه باعث تحريك شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسد ه اى
باشد، جايز نيست و شركت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد كار حرام ديگران محسوب شود و ي ا
مستلزم كار حرامى باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.
س ١١٦٨ : رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقى حرام است يا حلال؟ و در صورتى كه حرام باشد،
آيا ترك مجلس بر شركت كنندگان واجب است؟
ج: رقص بطور كلى اگر بگونه اى باشد كه شهوت را تحريك كند و يا مستل ز م كار حرام و ياترتّب
مفسده اى باشد، حرام است و تَرك آن مجلس به عنوان اعتراض بر كار حرام، چنانچه مصداق نهى از منكر
محسوب شود، واجب است.
س ١١٦٩ : رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حكمى
دارد؟
ج: اگر بگونه اى باشد كه شهوت را تحريك كند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده اى باشد و يا زن در
بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.
س ١١٧٠ : رقص دسته جمعى مردان چه حكمى دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير
آن چه حكمى دارد؟
ج: اگر رقص بگونه اى باشد كه موجب تحريك شهوت شود و يا مستلزم كار حرامى باشد، حرام است،
ولى اگر نگاه كردن به آن باعث تأييد، فرد گناهكار و تجّرى او و ترتّب فساد نشود، اشكال ندارد.
س ١١٧١ : رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه حكمى دارد؟ اگر رفتن به عروسى بخاطر احترام به
عادتهاى اجتماعى باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشكال شرعى دارد؟
ج: بطور كلى اگر رقص بگونه اى باشد كه منجر به تحريك شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب
مفسده اى باشد، حرام است. ولى اصل شركت در عروسى هايى كه احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانى
كه به عنوان تأييد، مرتكب كار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشكال ندارد.
س ١١٧٢ : آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش حرام است؟
ج: اگر رقص زن براى شوهرش يا برعكس، همراه ارتكاب حرامى نباشد، اشكال ندارد.
س ١١٧٣ : آيا رقصيدن در جشن عروسى فرزندان جايز است هر چند توسط پدران يا مادران در مجالس
عروسى فرزندانشان باشد؟
ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است . هر چند توسط پدران و مادرا ن در مجالس عروسى
فرزندانشان باشد.
س ١١٧٤ : زن شوهردارى در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان م ى رقصد و اين عمل را
چندين بار تكرار كرده و امر به معروف و نهى از منكر شوهرش در او اثر نمى كند، تكليف چيست؟
ج: رقص زن در برابر بيگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى نفسه
حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى گردد.
س ١١٧٥ : رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستايى كه آلات موسيقى در آنها بكار م ى رود
چه حكمى دارد؟ و تكليف ما دربرابر آن چيست؟
ج: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى كه موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت
گردد، حرام است و بكارگيرى آلات موسيقى و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوى و مطرب باشد،
حرام است و وظيفه مكلّفين در اين موارد نهى ازمنكر است.
س ١١٧٦ : رقص كودك مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينكه پسر باشد يا دختر، چه حكمى دارد؟
ج: كودك غيربالغ چه پسر و چه دختر تكليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص
كنند.
س ١١٧٧ : ايجاد مراكزى براى آموزش رقص چه حكمى دارد؟
ج: ايجاد مراكز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.
س ١١٧٨ : رقص مردان در برابر زنانى كه از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى كه
از محارم آنان هستند، اعم از اينكه سببى باشند يا نسبى، چه حكمى دارد؟
ج: در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى كند كه در برابر محرم باشد يا در
برابر نامحرم.
س ١١٧٩ : آيا مبارزه نمايشى با عصا در عروسى ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقى بكار روند چه
حكمى دارد؟
ج: اگر به صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، ف ىنفسه اشكال
ندارد، ولى بكارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب آور، به هيچ وجه جايز نيست.
چه حكمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است كه در آن افراد دستها را به هم انداخته و « دبكة » : س ١١٨٠
بگونه اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حركات بدنى به زمين مى كوبند كه صداى شديد و منظمى
ايجاد مى كند).
ج: دبكة حكم رقص را دارد. بنابر اين اگر بگونه اى باشد كه شهوت را تحريك كند يا همراه با استفاده
از آلات لهو و بصورت لهوى باشد و يا فسادى بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشكال
ندارد
[ چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 22:36 ] [ محمد ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب